Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni Przekaż 1% podatku

WWR

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdyni
zaprasza dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w rozwoju, do skorzystania z bezpłatnej pomocy i terapii udzielanej przez specjalistów Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Cele zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, jego społeczny rozwój oraz wsparcie rodziny.

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię. Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowana jest do wieku i potrzeb dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci:

- z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z zaburzeniami neurorozwojowymi,
- z wadami genetycznymi,
- z zaburzeniami w komunikowaniu się,
- z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej.

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

Wielodyscyplinarna diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji funkcjonowania dziecka, oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i psychomotorycznego.

Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.

Analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
- pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo – rehabilitacyjnych, przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
- doradztwo i wsparcie dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze drogi edukacyjnej dziecka).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności. Praca terapeutów omawiana jest z rodzicami.

Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 6 godzin w miesiącu.

Terminy i zakres zajęć ustalane są wspólnie z rodzicami do końca każdego miesiąca na zajęcia rozpoczynające się od miesiąca kolejnego.


Dlaczego warto przyjść do nas?

1. Posiadamy wyszkoloną kadrę specjalistów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

2. Terapeuci pracują z dziećmi i ich rodzinami różnorodnymi, nowoczesnymi metodami nauczania i terapii.

3. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki.

4. Dysponujemy salami terapeutycznymi, które są przygotowane i wyposażone stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

5. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

6. Opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego dziecka.

7. Oferujemy wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka.

Wymagane dokumenty:

1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający z poradni psychologiczno – pedagogicznej

2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE!

Jeśli cokolwiek w rozwoju Twojego dziecka Cię niepokoi, cokolwiek wzbudza Twój lęk, cokolwiek budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów.

Zapisy i informacje:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Gdyni
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
tel./fax 58 623-48-49Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom