Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdyni Przekaż 1% podatku

O placówce

Ośrodek skupia dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnością wieloukładową.
Złożona niepełnosprawność niejednokrotnie skazywała dzieci na nauczanie indywidualne w domu i pozbawiała kontaktu z grupą rówieśniczą. Ośrodek stał się dla naszych wychowanków szkołą i drugim domem, gdzie dzięki otwarciu środowiska lokalnego i zaangażowaniu pracowników mogą spełniać obowiązek szkolny i być aktywni na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Historia:

Ośrodek został powołany we wrześniu 2002 roku. Dzięki współpracy z władzami Miasta Gdyni otrzymaliśmy lokal na naszą siedzibę - parter budynku przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjno - remontowych, rok szkolny 2004/2005 rozpoczęliśmy w nowej placówce. Naszym sponsorem strategicznym jest Klub Rotary Gdynia, który organizuje akcje charytatywne na rzecz ośrodka. Klub Rotary zakupił dla naszych wychowanków specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i terapii dzieci oraz pojazd marki Renault Master do przewozu naszych uczniów. Choć placówka ma kilkunastoletni staż na rynku edukacyjno-terapeutycznym to spełnia wysokie standardy świadczonych usług. Osiągamy sukcesy, ale nadal rozwijamy się, realizując wobec naszych wychowanków hasło: "Otwórzmy przed nimi życie".

Metody pracy:

Podopieczni Ośrodka objęci są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi ludźmi. Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów jest spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu ich najbliższego otoczenia.
Przez cały czas placówka zajmuje się również wspieraniem rodzin, udziela szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej.

W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone są zajęcia usprawniające różne sfery aktywności:

Zajęcia logopedyczne – wykorzystujące również pozawerbalne formy komunikacji

Usprawnianie małej motoryki – ze szczególnym naciskiem na zabawy manipulacyjne

Usprawnianie dużej motoryki – z ćwiczeniami prowadzonymi m.in. metodami NDT Bobath, P.N.F., Metodą Ruchu Rozwijającego – W. Sherborne, hydroterapii

Rozwijanie zainteresowania otoczeniem – kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim

Elementy z zakresu integracji sensorycznej – stymulującej układ przedsionkowy, słuchowy, proprioceptywny i wzrokowy

Muzykoterapia – kształtująca u dzieci świadomość muzyczną

Zajęcia z psychologiem

Arteterapia

Stymulacja wielozmysłowa Techniki relaksacyjne, Bajkoterapia, Terapia przyrodą

Trening samoobsługi

Trening umiejętności społecznych

Metoda Komunikacji Alternatywnej (bodźce uprzedzające, symbole, piktogramy)

Kadra:

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą o wielu specjalnościach,

nauczyciele: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy i tyflopedagodzy

rehabilitant

psychologowie,

logopedzi ze specjalnością neurologopedy

muzykoterapeuta

terapeuta ręki

fizjoterapeuci

pielęgniarka

opiekunowie dziecięcy,

która dba o podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Statut OREW:

ico_pdfKliknij, aby pobrać statut

Szybki kontakt:

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel/fax (58) 623 48 49

psouugdynia@psonigdynia.pl

Jesteśmy również na FB: OREW na facebook